Geri
Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Mesaj Gönder
Ön Bilgilendirme

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLAR VE KONU

 

İÅŸbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, internet ürün satın alacak kiÅŸi (“ALICI”) ile Kirazlık Mh. Sahil Cd. No:1 Tekkeköy / SAMSUN adresinde bulunan Deppoavantaj ("SATICI") arasındaki mesafeli sözleÅŸmeye iliÅŸkin tüketicilerin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli SözleÅŸmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir.

2. SATICI BİLGİLERİ

 

Ünvanı : [&FIRM_INVOICE_TITLE&]
Adresi : [&FIRM_ADDRESS&]
Telefon : [&FIRM_PHONE&]
Fax : [&FIRM_FAX&]
Eposta adresi : [&FIRM_MAIL&]

3. CAYMA HAKKI

 

3.1. ALICI; mal satıÅŸına iliÅŸkin mesafeli sözleÅŸmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kiÅŸi/kuruluÅŸa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün olmasına rağmen ÅŸirket prensibi olarak 15 (onbeÅŸ) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleÅŸmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna iliÅŸkin mesafeli sözleÅŸmelerde ise, bu süre sözleÅŸmenin imzalandığı tarihten itibaren baÅŸlar. ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi bu süre içinde SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine 3.3. maddede belirtilen yollarla yöneltmiÅŸ olması gerekmektedir.

3.2. ALICI, mesafeli sözleÅŸmeyi ya da buna karÅŸılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce iÅŸbu Ön Bilgilendirme Formu ile SATICI tarafından bilgilendirildiğini peÅŸinen kabul eder. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

3.3. Cayma hakkının kullanılması için 15 (onbeÅŸ) günlük süre içinde SATICI`ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince ÅŸu mal/hizmetlere iliÅŸkin sözleÅŸmelerde, kullanılmamıÅŸ/istifade edilmemiÅŸ olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:
ALICI’nın özel istekleri veya onun kiÅŸisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değiÅŸiklik ya da ilaveler yapılarak kiÅŸiye/kiÅŸisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar; kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elveriÅŸli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; ALICI tarafından ambalajı açılmıÅŸ cd, dvd gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri; fiyatı borsa gibi teÅŸkilatlanmıÅŸ piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar; bahis ve piyangoya iliÅŸkin hizmetler; genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve ALICI’ya anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına baÅŸlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satıÅŸ kapsamı dıÅŸında kabul edilen diğer mal-hizmetler.

3.4. Cayma hakkının kullanılması halinde,

3.4.1. 3. kiÅŸiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiÅŸ olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariÅŸ iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

3.4.2. İade formu

3.4.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

3.4.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaÅŸmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

3.4.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaÅŸırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

3.4.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düÅŸülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

4. ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

4.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satıÅŸ fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiÅŸtirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. SözleÅŸme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satıÅŸ fiyatı aÅŸağıdaki tabloda gösterilmiÅŸtir.

 [&ORDER_PRODUCT_LIST&]

Teslimat Adresi : [&ORDER_DELIVERY_ADDRESS&]
Teslim Edilecek KiÅŸi : [&ORDER_DELIVERY_RECIEVERNAME&]
Fatura Adresi : [&ORDER_INVOICE_ADDRESS&]
SipariÅŸ Tarihi : [&ORDER_DATE&]
Teslim Şekli : Alıcıya Teslim

4.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

5. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. ALICI, ürünlerin temel niteliklerine (cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, brim fiyatları, satıÅŸ bedeli, ödeme- tahsilat bilgileri, tüm vergiler dahil satıÅŸ fiyatı ve ödeme ÅŸekli ile teslimat ve cayma hakkı) iliÅŸkin ön bilgilerin tarafına ulaÅŸtığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satıÅŸ için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.

5.2. ALICI İnternet Sitesi üzerinden vereceği sipariÅŸlerde birden fazla butikten aynı sepet içerisinde sipariÅŸ verebilecektir. SATICI, ALICI’nın birden fazla butikten vereceği sipariÅŸler için birden fazla fatura kesebilecektir. ALICI SATICI tarafından kendisine birden fazla fatura keserek kendisine gönderilmesini kabul eder.

5.3. SözleÅŸme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aÅŸmamak koÅŸulu ile her bir ürün için ALICI`nın yerleÅŸim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kiÅŸi/kuruluÅŸa, SATICI’nın anlaÅŸmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri anlaÅŸmalı kargo firmaları aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde ÅŸubesi olmaması halinde ALICI’nın Ürün’ü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer ÅŸubesinden teslim alması gerekmektedir.

5.4. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satıÅŸ anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde ÅŸartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

5.5. Ürünler’in, teslimatı anında ALICI`nın bizzatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiÅŸ olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI`dan baÅŸka bir kiÅŸi/kuruluÅŸa teslim edilecek ise, teslim edilecek kiÅŸi/kuruluÅŸun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI`nın Ürün`ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün`ün kargo ÅŸirketinde beklemiÅŸ olması ve/veya kargonun SATICI`ya iade edilmesinden dolayı oluÅŸan giderler de ALICI`ya aittir.

5.6. ALICI, Ürün`ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.7. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiÅŸ ise, Ürün`ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiÅŸ olması gerekir. PeÅŸin satıÅŸlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI`ya tamamen ödenmediği, taksitli satıÅŸlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleÅŸmeyi iptal edebilir ve Ürün`ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, iÅŸlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluÅŸunun Ürün bedelini SATICI`ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI`ya ait olmak üzere SATICI`ya iade edilir. SATICI`nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluÅŸu tarafından baÅŸarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluÅŸu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere iliÅŸkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

5.8. Ürün`ün normal satıÅŸ/teslimat koÅŸulları dıÅŸında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI`yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI sipariÅŸi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariÅŸ edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

5.9. SipariÅŸ iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiÅŸ ise ALICI`ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade iÅŸlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, sipariÅŸin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka iÅŸlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir ÅŸekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını ÅŸimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma iÅŸlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

5.10. SATICI olağanüstü durumlar dıÅŸında haklı bir nedenle sözleÅŸme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaÅŸılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eÅŸit kalite ve fiyatta baÅŸka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve SözleÅŸme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiÅŸ sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariÅŸ iptaline iliÅŸkin hükümler uygulanır.

6. ÖZEL ŞARTLAR

 

6.1. ALICI İnternet Sitesi’nde birden fazla butikten tek bir sepette alıÅŸveriÅŸ yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı butikten alınan ürünlerin her biri için SATICI tarafından birden fazla fatura kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, SATICI ALICI’nın farklı butiklerden aldığı ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koÅŸuluyla farklı zamanlarda gerçekleÅŸtirebilecektir.

6.2. SATICI, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde ALICI’lar için çeÅŸitli zamanlarda koÅŸulları SATICI tarafından belirlenmek üzere çeÅŸitli kampanyalar (bir ve/veya birden fazla butikten aynı anda SATICI tarafından belirlenecek tutarlarda alıÅŸveriÅŸ yapıldığı durumlarda SATICI tarafından belirlenecek türdeki indirimlerin ALICI’lara yansıtıldığı kampanyalar). Şu kadar ki, ALICI’nın herhangi bir sebeple satın aldığı ürünleri iade, cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi halinde SATICI tarafından düzenlenen kampanya koÅŸullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve ALICI’ya yapılacak iade ödemesinden düÅŸülecektir.

6.3. ALICI’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleÅŸtirilmeyecek, ALICI yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. ALICI böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. SATICI İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koÅŸullarını değiÅŸtirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alıÅŸveriÅŸ öncesi kampanya koÅŸullarını incelemesi gerekmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLARŞARTLAR

 

7.1. 6698 sayılı KiÅŸisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kiÅŸisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;
• sipariÅŸ almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliÅŸtirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme iÅŸlemlerini gerçekleÅŸtirmek, -önceden onay verilmesi halinde- sipariÅŸler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satıÅŸ sözleÅŸmesi ve sair sözleÅŸmelerin ifası amacıyla ve 3. kiÅŸilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer iÅŸlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iÅŸtirakleri ve üçüncü kiÅŸi ve/veya kuruluÅŸlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arÅŸivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaÅŸılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile iÅŸlenebilir.

7.2. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun ÅŸekilde, her türlü ürün ve hizmetlere iliÅŸkin tanıtım, reklam, iletiÅŸim, promosyon, satıÅŸ ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, iÅŸlem, uygulamaları için Deppoavantaj tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletiÅŸim araçları ile ticari elektronik iletiÅŸimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiÅŸtir.

7.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi`nde girilen bilgilerin ve iÅŸlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve iÅŸlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıÅŸtır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kiÅŸilerce eriÅŸilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara iliÅŸkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

7.4. ALICI SATICI`ya belirtilen iletiÅŸim kanallarından ulaÅŸarak veri kullanımı-iÅŸlenmelerini ve/veya iletiÅŸimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI`nın bu husustaki açık bildirimine göre, kiÅŸisel veri iÅŸlemleri ve/veya tarafına iletiÅŸimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kiÅŸisel verilerinin iÅŸlenmesi ile ilgili iÅŸlemler, aktarıldığı kiÅŸiler, eksik veya yanlıÅŸ olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kiÅŸilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak iÅŸlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI`ya her zaman baÅŸvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu baÅŸvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüÅŸ yapılacaktır.

7.5. Internet Sitesi`ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI`nın anlaÅŸmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Deppoavantaj Şirketi’ne aittir.

7.6. Internet Sitesi`nden ulaÅŸılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım ÅŸartları geçerlidir, oluÅŸabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

8. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

8.1. Bu SözleÅŸme`den ve/veya uygulanmasından doğabilecek hertürlü uyuÅŸmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluÅŸturur. Taraflar, Sözlesme`nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aÅŸan durumlarda ALICI`nın ve SATICI`nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiÅŸtir.

GERİ
ANASAYFA

Ne arıyorsunuz ?

Sizin için tavsiyelerimiz

Sizin için tavsiyelerimiz